Báo cáo tổng hợp của MasterPro có gì khác biệt?

Tại sao +10.000 khách đang tin dùng

Quản lý đồng bộ dữ liệu
Quản lý đồng bộ dữ liệu

Chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ.

Tự động phát hiện sai lệch
Tự động phát hiện sai lệch

Tự động phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai lệch theo đúng quy định.

Gợi ý nội dung diễn giải
Gợi ý nội dung diễn giải

Gợi ý sẵn nội dung diễn giải về chính sách báo cáo tổng hợp áp dụng tại doanh nghiệp trên thuyết minh báo cáo báo cáo tổng hợp giúp thuyết minh đầy đủ nội dung theo quy định.

Với tính năng Báo cáo tổng hợp của MasterPro

Đưa ra góc nhìn toàn diện Báo cáo tổng hợp hiệu quả và chuyên nghiệp!

Dễ dàng xem các số liệu phân tích HĐKD

Dễ dàng xem các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/ dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ chi tiết.

Hỗ trợ quyết toán báo cáo tài chính kịp thời

Nêu rõ quy trình và hướng dẫn thực hiện các bước đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế.

Hệ thống báo cáo đa dạng và linh động

Cung cấp đầy đủ các báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung… và cho phép Kế toán tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị.

Xem chi tiết
Đăng ký nhanh
  • Quản lý, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp

  • Cân đối được tài chính doanh nghiệp

  • Dễ dàng quyết định xây dựng các kế hoạch cho tương lai phù hợp

Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính. Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp được lập dựa trên tính cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Lợi nhuận là mục đích quan trọng nhất của doanh nghiệp, cũng như những người có quyền lợi liên quan cho nên việc cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của từng hoạt động, sự lãi, lỗ của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị, cũng như quyết định đầu tư cho vay của những người liên quan.

Khi lập báo cáo tổng hợp doanh nghiệp sẽ cso cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh. Từ đó, đưa ra chiến lược và kế hoạch cho doanh nghiệp trong tương lại một cách thực thi và hiệu quả.

Quản lý, đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp

Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát tình hình và kết quả hoạt động năm tài chính. Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính và tình hình kinh doanh trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai cho các đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp.

Cân đối được tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tổng hợp được lập dựa trên tính cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Lợi nhuận là mục đích quan trọng nhất của doanh nghiệp, cũng như những người có quyền lợi liên quan cho nên việc cung cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của từng hoạt động, sự lãi, lỗ của doanh nghiệp có tác dụng quan trọng trong việc ra các quyết định quản trị, cũng như quyết định đầu tư cho vay của những người liên quan.

Dễ dàng quyết định xây dựng các kế hoạch cho tương lai phù hợp

Khi lập báo cáo tổng hợp doanh nghiệp sẽ cso cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh. Từ đó, đưa ra chiến lược và kế hoạch cho doanh nghiệp trong tương lại một cách thực thi và hiệu quả.

Rate this page

Hotline: 0909 934 689